REVICON-ov REGISTAR PROPISA BiH, prema svojoj koncepciji i sadržaju, predstavlja jedinstven i nezaobilazan priručnik u poslovanju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Svojim pretplatnicima pruža brze, potpune i pouzdane informacije cjelovitim pregledom prečišćenih tekstova važećih zakona i pratećih propisa.


Uz redovnu i blagovremenu izmjenu propisa, REVICON-ov REGISTAR PROPISA BiH uvijek je ažuran i na usluzi korisnicima. Pomoću REVICON-ovog REGISTARA PROPISA BiH na najbrži i najjednostavniji način dolazite do potrebnih informacija iz oblasti poreza, računovodstva, vrijednosnih papira, radnog prava, bankarstva, trgovine, ugostiteljstva, obrta i budžeta, koje će vam bitno olakšati svakodnevno poslovanje.

Prečišćeni integralni tekstovi zakona i podzakonskih akata Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i svih kantona/županija iz oblasti: POREZA, CARINA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA, RAČUNOVODSTVA, RADNOG PRAVA, TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, TURIZMA, OBRTA, BANKARSTVA I BUDŽETA podijeljeni su u pet registara.

U registru SISTEMSKI PROPISI sadržani su najznačajniji zakoni iz prethodno navedenih oblasti. Posebno mjesto dato je statusnim propisima i obligacionim odnosima. Tu su sadržani propisi o privrednim društvima (preduzećima), javnim preduzećima, udruženjima i fondacijama, bankama, mikrokreditnim organizacijama, privrednim komorama i dr., zatim o registraciji poslovnih subjekata, privatizaciji, stečajnom i likvidacionom postupku itd.

U registar BUDŽET/PRORAČUN uvršteni su propisi o izvršnim organima na nivou BiH i u entitetima, trezorskom poslovanju, budžetima na svim nivoima, pripadnosti javnih prihoda, javnim nabavkama, plaćama i dr.

Registar FINANSIJSKI PROPISI I VRIJEDNOSNI PAPIRI obuhvata propise o finansijskom poslovanju, deviznom poslovanju, platnim transakcijama, vrijednosnim papirima, poslovanju na berzi (komisije za vrijednosne papire, registri vrijednosnih papira, društva za upravljanje fondovima, investicioni fondovi), bankarskom poslovanju, pranju novca, agencijama za bankarstvo i dr.

Registar POREZI I CARINE sadrži propise o direktnim i indirektnim porezima (porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodatu vrijednost, akcize, porez na promet nepokretnosti, porez na imovinu), doprinosima, komunalnim, sudskim i administrativnim taksama, poreznim organima i dr. U dijelu koji se odnosi na carine nalaze se propisi o carinskoj politici, carinskoj tarifi, slobodnim zonama, stranim ulaganjima, politici direktnih stranih ulaganja i vanjskotrgovinskoj politici.

     
U registar TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I OBRT uvršteni su  temeljni propisi o osnivanju, registraciji i poslovanju subjekata iz ovih djelatnosti, o  uslovima minimalne tehničke opremljenosti prodajnih objekata, kategorizaciji objekata, o obaveznim evidencijama, članarinama u turističkim zajednicama, zaštiti potrošača, kontroli cijena, kvalitetu proizvoda koji se stavljaju u promet i dr.

 


Pretplatite se!

Copyright © Revicon d.o.o. Sva prava pridržana.